ရန္ကုန္-ဂ်ဳိေဟာ-စင္ကာပူ-ရန္ကုန္

Tour Code: SPTP-002
Duration: ၃ ညအိပ္ ၄ ရက္ခရီးစဥ္
Coverage: ရန္ကုန္-ဂ်ဳိေဟာ-စင္ကာပူ-ရန္ကုန္     Price From: USD 790

Day – 1 : Yangon-Singapore-Johor Bahru (-/L/D)

နံနက္ (၅း၃၀) တြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ Check-in လုပ္ပါမည္။

ေန႔လည္ (၁၂း၀၀) တြင္ စင္ကာပူ ခ်ိန္ဂီေလဆိပ္သုိ႔ဆုိက္ေရာက္ၿပီး ေဒသခံဧည့္လမ္းၫႊန္မွ လာ ေရာက္ ႀကိဳဆုိပါမည္။

ေန႔လည္ (၁) နာရီ တြင္ ေန႔လည္စာသုံးေဆာင္ပါမည္။

ေန႔လည္ (၂) နာရီ တြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ဂ်ဳိေဟာၿမိဳ႕သုိ႔ ကားျဖင့္ထြက္ခြာပါမည္။

ညေနခင္း (၄) နာရီတြင္ ဂ်ဳိေဟာၿမိဳ႕ရွိ 4-star အဆင့္ရွိ Hotel တြင္ Check-in လုပ္ၿပီး ေခတၱ အနားယူပါမည္။

ညေန (၆) နာရီတြင္ ညစာသုံးေဆာင္ၿပီး ဟုိတယ္တြင္ ျပန္လည္အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

Day - 2 : Singapore-Johor Bahru (B/L/D)

နံနက္ (၈) နာရီတြင္ ဟုိတယ္၌ နံနက္စာသုံးေဆာင္ပါမည္။

နံနက္(၉) နာရီတြင္ Country Garden Forest City Project သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာပါမည္။

ေန႔လည္(၁၂) နာရီတြင္ ေန႔လည္စာသုံးေဆာင္ၿပီး Country Garden Forest City Project သုိ႔ ျပန္လည္ သြားေရာက္ပါမည္။

ညေနခင္း (၄)နာရီတြင္ Golden Bay သုိ႔ ရြက္ေလွျဖင့္ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈပါမည္။

ညေန (၆)နာရီတြင္ Golden Bay ၌ ထုိင္း အစားအစာျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံၿပီးေနာက္ Thistle ဟုိတယ္သုိ႔ ျပန္လည္အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

Day - 3 : Johor-Bahru (B/L/D)

နံနက္ (၈) နာရီတြင္ ဟုိတယ္၌ နံနက္စာသုံးေဆာင္ပါမည္။

နံနက္ (၉) နာရီတြင္ The Adminstration Center-Istana Besar-Old Town သုိ႔ ျပန္လည္ သြားေရာက္ပါမည္။

ေန႔လည္ (၁၂) နာရီတြင္ ေန႔လည္စာကုိ မေလးရွားအစားအစာျဖင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံပါမည္။

ေန႔လည္ (၁) နာရီတြင္ Johor Premium Outlets သုိ႔ ေစ်း၀ယ္ထြက္ၾကပါမည္။

ညေန (၅) နာရီတြင္ ေဂါက္ပြဲၿပီးဆုံးၿပီး ဟုိတယ္သုိ႔ ခဏျပန္ အနားယူပါမည္။

ညေန (၆) နာရီခြဲတြင္ မေလးရွားအစားအစာေကၽြးေမႊးျခင္း

ညေန (၉) နာရီခြဲတြင္ ဟုိတယ္တြင္ ျပန္လည္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

Day - 4 : Johor-Bahru-Singapore-Yangon (B/L/D)

နံနက္ (၈) နာရီတြင္ ဟုိတယ္၌ နံနက္စာသုံးေဆာင္ပါမည္။

နံနက္ (၉) နာရီတြင္ စင္ကာပူ၏ နာမည္ႀကီး Orchard လမ္းတြင္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ၾကပါမည္။

ေန႔လည္ (၁၂) နာရီတြင္ ေန႔လည္စာသုံးေဆာင္ပါမည္။

ေန႔ခင္း (၁)နာရီတြင္ Free Time (ထူးဆန္းေသာေဆးဆုိင္သုိ႔သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း)

ညေန (၅) နာရီတြင္ ညစာသုံးေဆာင္ၿပီး ေလဆိပ္သုိ႔ ထြက္ခြာပါမည္။

游览代码: SPTP-002
持续时间:
覆盖:     Price From: USD 790

Top