Amazing Myanmar

Tour Code sym-th - 01
Coverage ย่างกุ้ง -สิเรียม- หงสาวดี - ระธาตุอินแขวง
Duration วัน 3คืน

มาหาเจดีย์ชเวดากองMyanmar Travel : Sule Pagoda
มหาเจดีย์ชเวดากองไม่เพืยงเป็นศนย์รวมแห่งศรัทธาของเหล่าพระสกนิกรชาวพุทธในพระม่าโดยมิพักต้องแยกเชี้อสายเผ่าพันธุ์แต่อย่างเป็นประดิษธกรรมที่สวยงามอยางน่าอัศจรรย์ดิงดูดนักท่องเที่ยวทั่วมุมโลกมาเยีอนพม่าจนรับบริยายว่า,มาเที่ยวพม่าแต่ไม่ได้เข้าชมหรือนัสการพุทธ์เจดีย์องศ์นี้แล้วก็แป็นอันว่ามาไม่ถึงพม่า.

มหาเจดีย์ชเวดากองสู่งเสพฟ้าร่วมแล้ว100.มม เดีมทีมหาเจดีย์ไม่เพีองสุงแท่าขอตั่งบาชมถึอขะนัดนี้ต่อมาถึอข่าราชการพระเจ้ามิงะหรือเรียกว่าเซงพยูเซง(พ,ศ.๒๓๑๖-๒๔0๙)พระองศ์ได้สร้างยอดเดืมที่สูงอยู่ราว ๙0 เมต. ขึ้นเป็นรำดับความสูงที่แห็นกันในบัดจจุบัน,
Kyaikhtiyoo

(ไจ้ทีโย) มีความหมายตามตัวว่าพระศีรษะคำว่าไจ้ แปล ว่าพระ ทีโย แปล ว่า หัวศีรษะ
พระธาตุอินแขวน
พระธาตุอินร์แขวนแป็นพระธาตุศักสิทร์ที่สุดในประเทศพม่าอิกแห่งหนึ่ง,ซึ่งที่ชาวพุทธ์ศาสนิกชนทางหลายเชื่อกันว่าแป็นพระธาตุสมปราถณา ดั่งที่ตั่งจิดอดิษฐาน จะต้องไม่ ควรผลาดในชิวิตครั้งหนึ่งสำรับพู้ที่สแสวงหาบุรรณ์และสะสมสร้างเสริมปารมี.

พระธาตุอินแวน -ตั้งอยู่ทางทิศตหวันออกเชิงเหนือห่างจากนครย่างกุ้งและเมืองหงสาวดีขึ้นเหนือไป 160 กีโลเมต. ที่เทืกเขา บโกโยม่าซึ่งตั้งอยู่บนก้อนหินที่โพออกมาจากภูเขาอีกก่อนหนึ่งสูง80พุต.สำรับพระธาตุแป็นก้อนหินที่มีหลักศณะคัายๆแบบศีรษะคน ส้อนทับก้อนหินก้อนหล่าง สูง๕0 พุต.และถายในประดิษฐานพระเกศาริกธาตุ ของพระพุทธ์เจ้าโกดม สองเส้นห่อหุ่มด้อยพระเจดีย์ทองคำขนัดแล็กสูงหนึ่งเมต.ครื่ง น่าอศจารร์ แบบที่ไม่อัจจะแป็นไปได้หรือไม่ไช้อย่างธรรมชาต และแป้นพระเจดีย์ที่คู่บ้านคู่เมืองประเทศมานานก่วาสองพันห้าร้อยก่วาปี..พระเจดิย์ทองคำบนยอดก้อนหินสู่ง๑ ม.ม
ตามตำนานพระเกิศษาธาตุ ไจ่ ที โย นี้ พระอินร์แป้นพู้เนรมิตส่รางขึ้นพื่อไห้แป็นพุทธ์บูชาแก่พู้คนศาสนิกชน ทั้งหลาย .

โปรแกมพิเศษ ก่อนเข้าพรรษา แร็วแร็วนี้,

 โปรแกม - (4วัน 3คืน)
ย่างกุ้ง - สีเรียม - หงสาวดี - พระธาตุอแขวง
พระเจดีย์ชเวดากอง สีเรีม(เจดีย์กลางน้ำ) พระธาตุอินแขวน
   
รัชวังบุเริงนอง พระนอนชเวตาเลญอง  

(แถมพิเศษ โชว์นาฎศิลปเมียนม่า+กุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+เจกของที่ระลึกทุกๆท่าน)

ย่างกุ้ง- . นมัสการเจดีย์ชเวดากองหรือพระเกศาธาตุเป็นพุทธสธาน ศัดิ์ สิทธิ์ที่มี ประวัดยาวนานก่วา2.500 ปี ศนย์รวมจิตรของชาวพุทธศาสนานิกชนทั่วโลก.ชาวเมียนม่าเชื่อกันว่าภายในพระธาตุเป็นที่บรรรุพระบริโภคเจดีย์ของ อดีตพระพุทธเจ้าดั่งนี้.

  • พระธาตุของพระพุทธเจ้าสัมนโคดม
  • ไม้เท้าของพระกกุสันโธพุทธเจ้า
  • กระบองกรองน้ำของพระโคนาดมน์
  • ผ้าอาบน้ำฝนของพระกัสสป.นอกจากนั้นทองคำห่อหุ้มพระเจดีย์หนักมากกว่า27ต้นอิก ทั้งอัญมณีมากมายประมาณค่มิได้ที่ชาวพุทธ์ได้มาโดยสุจริตเพื่อถวายเป็นพุทธ์บูชาองศ์.

หงสาวดี --- . อิกชื่อหนึ่งคือเมืองพะโคเป็นเมืองมอญเคยรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าราชาธิราชตกเป้นของพม่าสมัยพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระเจ้าบุเริงนองและพระเจ้านันทบุเรง,
มีพระเจดีย์ชเวมอดอร์เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า.
สีเริม---- .เมืองสีเริมเป้นเคยเป็นเมืองท่าของโบตุเกสในสมัยโบราณตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมติกต่อกับแม่น้ำเอระวดี มีพระเจดีย์แยแลพญาบนเกาะกลางน้ำเป็นสะานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต่องไปสักการะไห้ได้.


พระธาตุอินแขวน -- .มหัศจรรย์เหนือคำบรรยายเปรียบประดุดังพระอินทณืนำมาแขวนเอาไว้เพื่อเป็นพุทธบูชา.

 

วันแรก ย่างกุ้ง — สิเริยม — เจดีย์กลางน้ำ — เจดีย์โบดาทาวน์้ำ — เจดีย์ชเวดากอง

08.00น เดินทางถึงสนามบินมิงกลาโดงกรุงย่างกุ้งหลังผ่านคนเข้าเมืองเสร็จ.
เดินทางสู่เมืองสิเริยมชมความสวยงามแปลกตาของเมืองซื่งเมืองนี้เคย
เมืองท่าของโบรตุเกสในสมัยก่อนตั้งอยุ่ริมแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่
น้ำอิระวดีนำท่านนั่งเรือแจวชมพระเจดีย์แยแลพญาพระบปางมารวิชัย อันงดงามบนเกาะกลางน้ำที่ป็นที่สัการะของชาวสิเริยมเกาะนี้ไม่ว่าน้ำขึ้นสักเท่าไรก็ไม่มีวันถ่วมได้ที่บริเวณท่าเทือบเรือบนเกาะสามารถซื้ออาหารเลื้ยงปราดุกตัวไหย่นับร้อยๆตัวที่ว่ายวนเวืยนไห้แห็นคริบหลังที่โผ่เหนือผัวน้ำ.
13.00น นำท่านเดินทางเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ณ ถัตตาคาร
บ่าย หลังอาหานำท่านเจดีย์โบตาทาวร์วัดปากน้ำย่างกุ้งเป็นสธานที่ศัดิศ์สิทธ์ตามตำนานกล่าวไว้เมื่อราว2500ปี ก่อนกษัตริย์มอญมีนามว่าพระเจ้าโอกาละปะทรงบรรชาไห้นายทหารระดับแม่ทัพ 1000 นายตั้งแถวถวายสักการะแด่ พระเกศาธาตุที่นายวานิดสองพี่น้องอัญเชีญมาทางเรือและมาขึ้ฝั่งเมืองดะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี้จึง
สร้างพระธาตุเจดีย์โบรตะทาวน์ นี้ทรงแบ่งเส้นพระธตุเกศาไว้ 1 เส้นบรรจุในพระธาตุเจดีย์
เพื่อบูชาก่อนนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ชเวดากอง.( ท่านสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุโดยสาย
ตาของท่านเอง)
นำท่านสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)ซึ่งชาวม่าไห้ความครรบและนิยมมาขอพรด้วย
เชื่อว่าอดิฐานสิงไดจะสมความปรารถนาและไห้เกิดเป็นแต่สศริมงคลง .
เย็น นำท่านนมัสการ มหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอยุมากก่วาสองพันห่าร้อยปีห่อหุ้มโดยทองคำหนักยี่สิบสามตันถายในดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้าก่อนทั้ง
สามองศ์บนยอดประดับด้อยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนอน5,428 เม็ด และยังมีเพชรขนัดใหย่ประดับอยู่บนยอกอธิษฐาน ณ จุดอธิษฐานศักดิ์ สิทธิ์และทรงนำพระประจำวันเกิด
 ค่ำ นำท่านรับประทานอาหานเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ที่พักโรแรม

วันที่สอง-----หงสาวดี----พระธาตุมุเตา----ราชวังบุเรงนอง------ พระธาตุอินร์แขวน

06.00น อรุฌสวัสดิ์ยามเช้า นำกระเป๋าใบใหย่ที่จะฝากไว้ที่โรแรมวางไว้ที่หน้าห้อง
07.00น รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรแรม
08.00น Check out ออกจากโรแรมนำชมหลังจากนั้นแล้วเดินทางสู่เมือง หงสาวดีย์ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ.ชมโปราณสธานที่ศักดฺ์สิทธิ์ในใจกลางเมืองหงสาวดีคือพระเจดีย์พระมุเตา วึ่งได้บูรณะขึ้นโดยพระเจ้าบูเรงนอง(พระเจ้าบะยี่นาวน์)เพื่อเพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าเพื่อเสริมบารมีอันถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่าในพงศาวดารของพม่าบันทึกว่าพระนเรศวรและพระสุพรรณกัลยา เคยมาสักการะด้วย
นำท่านชมพระราชวังบุเรงนองชื่นชมสถาปัตยากรรมอันงดงามของเมืองหงสาวดี .
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจึน ณ ใจกลางเมืองหงสาวดี.
ออกเดินทางสู่พระธาตุอินร์แขวนผ่านกิมปุนแค้มป์( เชิงเขาไจทีโย)ไช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงกิมปุนแค้มป์หยุดพักเพื่อเเปลื่ยนรถเป้นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยวไชฃ้เวลาจากบริเวณนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมง ชมทัศนิยภาพป่าเขาน้ำตกและลำธารอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสถึงความเย็นซึ่งจะค่อยๆเย็นขึ้นไปเรื่อยๆเดินทางเกิบถึงพระธาตุอินร์แขวนหยุดเปลี่ยนรถเป็น้เสลี่ยงจากนี้ขึ้นไปอิกประมาณ45 นาทีผู้สูงอายุและไม่เคยเดินทางขึ้นภูเขาขอเน่นำไห้ไช้บริการขึ้นเสลี่ยง(ค่าเสลี่ยงราคาไปกลับประมาณสองหมื่นจ๊าต. เท่ากับเงีนไทยไม่เกินท่านละ800,บาทไม่รวมค่าทิปลักษณะเสลืยงเป็นเก้าอิ้ผ้าใบผูกกับใม้ไผ่ขนาดใหญ่สองลำหามด้วย 4 คนข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน ถึงที่พัก .
โรแรมไจ้โทเป็นดโรแรมที่ใก้กพระธาตุอินร์แขวนมากที่สุดซึ่งมีอยู่โรแรมเดียนเท่านั้นมีทัศนิยภาพ งดงามมากท่ามกลางขุนเขาทะเลหมอกตึ่นตาตึ่นใจกับพระธาตุอินร์แขวนซึ่งอยู่ใก้ล
ที่พักมากใฃ้เวลาเดินแค่เพียง 15นาทีเท่านั้น.
ค่ำ  ถึงโรแรมที่พักนำสัมภาระเกิบใว้ในห้องพักหลังจากนั้น รับประทานอาหารเย็นในห้องอาหารโรแรมเรียบร้อยแล้วนำทั้งคณะเดินขึ้นชมพระธาตุอินร์แขวนไช้เวลาเดินจากโรแรมประมาณ 15 นาที่เท่านั้น (ใส่เสื้อหนาวขึ้นไปด้วย) เชิญท่านนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัยสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตรอดคืนถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นอยู่สู่พระเจดีย์ไจ้ทีโยควรเตรียมเสื้อกันหนาวกันลมผ้าหมหรือผ้าพันขอเบะรองนั่งเพระพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องศ์นี้เปิดตลอดคืน
แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00น.เท่านัน.

วันที่สาม พระธาตุเจดีย์อินร์แขวน ---พระนอนชเวตาเลญอง---ตลาดสก็อต—นาฏศิลป็พม่

05.00น. เชิญท่านนมัสการพระธาตุเจดีย์อินร์แขวนหรือใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธมีชุดจำหน่ายบริเวณวัด ดอกไม้กำละ 500จ๊าต ข้วถวายพระพุทธชุดละ1000 จ๊าตเมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ.
ชมและนมัสการพระธาตุอินร์แขวนกับสิ่งศักดิ์สิทธ์บนภูเขาถ่านรูปและชมทัศนิยถาพรอบๆ
พระธาตุพิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองศ์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่โค่นล้มหรือหล่นลงมามีความเชื่อทางสาศานาว่าพระอินร์นำมาแขวนไว้จุดนี้ทำไห้วิทยาศาสาต์มีความหมาย .
06.00น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรแรมและเก็บสมภาระเพื่อเดินสู่ ย่างกุ้ง.
07.00น. ออกเดินทางกัลบโดยารถบรรทุกหกล้อถึงกีมปุนแค้มป์เปลี่ยนเป็นรถปรับอากาศ12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ถัตตาคารจึนเมืองหงสาวดี
บ่าย นมัสการพระพุทธใสยาสน์ชเวตาเลญองพระนอนตาหวานซึ่งเป็นที่นับถึอของ
ชาวพม่าทั่วประเทศหลังจากนั้นนำท่านแวะตลาด( สก๊อตมาร์เก็ต) สร้างขึ้น
โดย ชาวส๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษท่านจะ
สามารถซื้อหาของที่ระลึกในลาคาเช่นไม้และงาช้างแกะสลักผ้าปักพื้นเมืองตล
ตลอดจนเครื่องเงินหยกเพรชพลอยทับทิมฯลฯ
ค่ำ นำท่านรับประทานอาหารเย็น(บุฝเฝ่ต์) ณ ภัตตาคาร(การเวกก์)พร้อมชมการ
แสดงนฏศิลป์พม่า ,แล้วกลับเข้าที่พักโรแรม ย่างกุ้ง

วันยที่สี่ ย่างกุ้ง---กรุงเทพฯ

06.00น.  เดินทางสุ่สนามบินนานาชาติเมิงกะลาโดง(บริการอาหารกล่องเตริยมจากโรแรม
08.35น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเซืย สู่กุรงเทพฯ
จบรายการโดยสวัสดิภาพฯ

Book Now

 


Top
SHAN YOMA TRAVEL & TOURS COMPANY LIMITED
Yangon Office
NO.124/126, 50th Street, Yangon, Myanmar (Burma) Tel: (+95-1) 295510, 299389, 204152, 726322, 726323, 4412898
Fax: (+95-1) 299389, E-mail: info@exploremyanmar.com, explore@myanmar.com.mm
For More Information:
Please see our web site below:
http://www.myanmartouroperator.com
http://www.hotelsinmyanmar.com
http://www.myanmartravelagency.com
http://www.visamyanmar.com
http://www.myanmarairinformation.com
http://www.honeymoonmyanmar.com
http://www.exploreasean.net
http://www.myanmartraveltour.net